.

Ninox Jaktstigen 7.0

Förbered och följ upp jakt, viltvård, fiske eller naturvård

Jaktstigen vÀnder sig till dig som Àr engagerad i jakt, fiske, vilt- och naturvård och har behov av att flexibelt kunna lÀgga in, uppdatera och presentera din egen information på kartor, i tabeller och/eller rapporter. Mångsidigt GPS-stöd.
Se hÀr för listning av programfunktioner.

Pris:
Online 490 kr inkl moms.
CD-version 590 kr inkl. moms

Nyheter
Du kan nu:
LÀsa in/ spara kartbilder i  de nationella referenssystemen (RT90 och SWEREF99) och i båda referenssystemen:
- överföra / spara gps-data (positioner / spår) till kartor.
- överföra data (positioner / linjer) från kartor till din gps-mottagare.
- med gps ansluten till laptop / notebook realtidspositionera med kartbild / sjökort som underlag.
AnvÀnda gps med sjökort (SWEREF99).
LÀsa in/spara kartbilder i LantmÀteriets RIK-format
Överföra positions- och spÃ¥rdata frÃ¥n / till GPS-mottagare som kan lÀsa in/ spara sina data i gpx-format. Gpx-formatet hanteras av praktiskt taget alla nyare typer av GPS-mottagare.

Andra förÀndringar
* tabeller kan sorteras på fÀlt och skrivas ut på papper eller till PDF-fil
* förenklade rutiner för redigering av tabellposter
* ID-beteckningar för alla symboler kan vid behov visas på kartan och Àven visas på utskrifter
* musens rullknapp kan anvÀndas för zoomning
* förhandsgranskning av kartutskrifter.

MÃ¥ngsidig karthantering
Som underlag för att skapa sin egen karta anvÀnder du digitala kartbilder. Kartbilden kan vara t.ex en topografisk karta, flygfoto, sjökort, satellitbild, historisk karta etc. Enda kravet på bildunderlaget Àr att det följer ett rÀtvinkligt geografiskt referenssystem. Det kan vara t.ex de svenska riksnÀten RT90 och SWEREF 99 eller andra nÀt som det internationella UTM, kommunala / lokala koordinatsystem etc.

Kartor som hÀmtas från Metrias webbtjÀnst Din Karta anpassas av programmet automatiskt till aktuellt referenssystem ( RT90 eller SWEREF99.) Anpassningen innebÀr att du kan mÀta arealer och avstånd, liksom anvÀnda GPS.
I programmet finns manuella inmÀtningsfunktioner för kartunderlag som följer andra rÀtvinkliga referenssystem.

Du kan spara / anpassa kartbilder tillÀngliga som filer i LantmÀteriets speciella RIK-format som finns på LantmÀteriets olika cd-utgåvor med GSD-data.
Utöver kartbildsunderlag kan man lÀsa in aktuella fastighetsgrÀnser från LantmÀteriet genom att lÀgga in grÀnserna på kartbildsunderlaget för aktuellt jakt-/viltvårdsområde.

I Jaktstigen ingår också en rasterfunktion. Den Àr ett generellt verktyg som du kan anvÀnda för att åskådliggöra hur förhållanden av speciellt intresse varierar geografiskt. Det kan gÀlla t.ex
- olika viltarters fördelning / spridning
- skade- och sjukdomsangrepp på vÀxtlighet och djurliv
- markens surhetsgrad, nÀringshalt
- markförhållanden fuktighet, bÀrighet, framkomlighet

Gps och gpx
För de flesta gps-mottagare av tillverkning Garmin kan positionsdata och spår föras över direkt till kartor i Jaktstigen via USB-kabel. För gps-mottagare dÀr detta inte Àr möjligt kan du med nyare modeller i regel spara positions- och spårdata till en fil i gpx-format. Gpx Àr en formatstandard avsedd att underlÀtta utbyte av gps-registrerade data både mellan olika typer av navigatorer och programvaror.

Jaktstigen lÀser gpx-filer. De kan överföras såvÀl till gps-mottagare som till kartor i RT90 eller SWEREF 99. Du kan också spara positions- och spårdata till gpx-fil och via t.ex e-post sÀndas till andra anvÀndare. Symboler och linjer på egna kartor kan du på motsvarande sÀtt spara till gpx-fil för överföring till gps-mottagare eller andra anvÀndare.
För realtidspositionering kan Garmin- och NMEA-protokoll anvÀndas. USB och seriell kommunikation.

Förbered och dokumentera direkt på kartan
Markera platser, skriv in text, rita in områden, mÀt arealer, mÀt avstånd, överför information till gps-mottagare m.m. Spara gps-data till gpx-fil och e-posta till andra anvÀndare. Spara kartan som PDF-fil och e-posta den till övriga jaktlagsmedlemmar som kan skriva ut den för anvÀndning i fÀlt.

Kartor med olika teman
Det Àr ofta praktiskt att ha separata kartor med olika typer av information över samma jaktområde t.ex för vilt-och naturvård, planering av jakter, dokumentation av avskjutning etc. De exempelkartor som finns inlagda i programmet illustrerar du kan anpassa kartan för för ett jaktområde för att tillgodose olika anvÀndningar.

Det Àr också enkelt att vÀxla mellan olika typ av kartunderlag för ett och samma område utan att den information du lagt in påverkas, t.ex. mellan fastighetskarta, terrÀngkarta, flygfoto och sjökort. Till varje kartobjekt kan du lÀnka bilder, ljud, dokument och webbsidor.

Tabeller och rapporter
AnvÀnd tabeller för dokumentation av uppgifter om fÀllda djur, resultaten av viltobsar och viltinventeringar, utplantering av vilt etc liksom för fortlöpande uppföljning av landskapsförÀndringar och speciella natur- och kulturvÀrden t ex nyckelbiotoper, djur- och vÀxtarter, kulturminnenen, natur- och kulturvårdande insatser, etc.
NÀr en tabeller Àr öppen kan du sortera den på fÀlt / kolumn och sedan , vid behov, skriva ut. En tabell kan Àven skrivas ut till PDF-fil.
Rapportfunktionen sammanstÀller de uppgifter som skrivits in i tabellerna. BestÀm den tidsperiod rapporten ska tÀcka och skriv ut direkt eller till PDF-fil.

Utskrifter
Kartor kan förhandsgranskas och skrivas ut i önskad skala. Kartor resp rapporter Àr också anpassade så att du kan vÀlja mellan att skriva ut direkt på papper eller till fil i PDF-format. PDF-filen har fördelen att enkelt kunna distribueras till annan anvÀndare för visning / utskrift, t.ex som bilaga till ett e-postmeddelande.